close
تبلیغات در اینترنت
ضد سیستم
ضد سیستم
به سایت ما خوش آمدید


امید وارم لحظات خوشی را در این سایت سپری کنید

این سایت برای مربیان مای اف سی تشکیل شده ودر آن مطالب در باره خود مای اف سی نوشته شدهضد سیستم 433

 

 

اگر استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا4 دفاع 433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا4 دفاع 433 ا1 سانتر 433 ا3 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع 433 ا1سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع 433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
442 2دفاع
433 a4


 اگر استراتژی حریف پرس باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا4 دفاع
451 ا2 دفاع
433 ا1  سانتر 433 ا1 پرس
451 ا1 دفاع
433a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا4 دفاع 433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
451 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
451 a2 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
451 ا4 دفاع
433 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع 433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
451 ا1 دفاع
433 a4

 

اگر استراتژی حریف سانتر باشه : ( بروز رسانی شد )


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
451 ا2 دفاع
442 ا3 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا3 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 a1
451 ا4 دفاع 442 ا3 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا2 دفاع
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 a3
451 ا1 دفاع 442 ا3 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 a4

 

.......

.

اگر استراتژی حریف پاس بلند  باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا3 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433a3
451 ا1 دفاع
433 ا3 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا3 سانتر
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
442 2دفاع
433 a4


.

اگر استراتژی حریف  حمله  باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا3 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433a3
451 ا1 دفاع
433 ا3 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا3 پرس
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
442 2دفاع
433 a4


.

اگر استراتژی حریف ضد حمله  باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا1 دفاع
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا3 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس
442  ا1 دفاع
433a3
451 ا1 دفاع
433 ا3 سانتر
451 ا1 دفاع
433 ا3 سانتر
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
442 2دفاع
433 a4


.


 اگر استراتژی حریف دفاع باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع 451 ا4 دفاع
451 ا2 دفاع
433 ا1  سانتر 433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433a1
451 ا4 دفاع 451 ا4 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
433 a2
451 ا1 دفاع 451 ا1 دفاع
451 a2 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
451 ا4 دفاع
433 a3
451 ا1 دفاع 451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
451 ا1 دفاع
433 a4

 

.

.


ادامه مطلب
درباره : myfc , ضد سیستم ,
بازدید : 28023
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 115

ضد سیستم 451

 

 بروز شده در 15 خرداد 91

 ضد سیستم های 451 با استراتژی دفاع

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
451 ا4 دفاع
451 ا4 دفاع$
451 ا3 دفاع
451 a3 دفاع$
433 ا1 سانتر
451 a3 دفاع$
451 ا2 دفاع
442 ا2 دفاع
451 a1
451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$
433 ا1 پرس
451 a2
451 ا4 دفاع$  451 ا4 دفاع$ 451 a4 دفاع $
433 ا4 سانتر
451 a4 دفاع $
433 ا4 پرس
451 a3
451 ا1 دفاع$
مشابه
451 ا1 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا3 سانتر$
442 a3 دفاع
433 ا3 پرس$
442 a3 دفاغ
352 ا2 دفاع
451 a4
 

 

 

$ = یعنی بهتره!

 

 

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی پرس

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
451 ا4 دفاع
451 ا3 دفاع$
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع #
451 a1
451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$ 451 ا4 دفاع$ 451 a2
451 ا4 دفاع
451 ا3 دفاع
451 ا4 دفاع
451 ا3 دفاع
451 a4 دفاع $
433 ا4 سانتر
451 a4 دفاع $
433 ا4 پرس
451 a3
451 ا1 دفاع$
مشابه
451 ا1 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا3 سانتر$
442 a3 دفاع
433 ا3 پرس$
451 ا4 دفاع
451 a4
 

 

 

.

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی حمله 

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا1سانتر&
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا1 سانتر*
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a1
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس&
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر*
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a2
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
451 a4 دفاع
433 ا4 سانتر*
451 a4 دفاع
433 ا4 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a3
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا3 سانتر*
442 a1 دفاع

433 ا3 پرس$
442 ا1 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a4
 

 

 

اونایی که * گذاشتم بدرد تیمای هم سطح میخوره یا اگه قویترین ! احتمالا پر گل هم میشه

& =یکم با ریسکه 

 

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی پاس بلند

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا1سانتر&
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا1 سانتر*
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a1
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس&
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر*
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a2
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
451 a4 دفاع
433 ا4 سانتر*
451 a4 دفاع
433 ا4 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a3
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا3 سانتر*
442 a1 دفاع

433 ا3 پرس$
442 ا1 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a4
 

 

 

اونایی که * گذاشتم بدرد تیمای هم سطح میخوره یا اگه قویترین ! احتمالا پر گل هم میشه

& =یکم با ریسکه

.

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی پاس کوتاه 

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا1سانتر&
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا1 سانتر*
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a1
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس&
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر*
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a2
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
451 a4 دفاع
433 ا4 سانتر*
451 a4 دفاع
433 ا4 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a3
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا3 سانتر*
442 a1 دفاع

433 ا3 پرس$
442 ا1 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a4
 

 

 

اونایی که * گذاشتم بدرد تیمای هم سطح میخوره یا اگه قویترین ! احتمالا پر گل هم میشه

& =یکم با ریسکه

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی  ضد حمله 

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا1سانتر&
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا1 سانتر*
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a1
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس&
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر*
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a2
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
451 a4 دفاع
433 ا4 سانتر*
451 a4 دفاع
433 ا4 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a3
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا3 سانتر*
442 a1 دفاع

433 ا3 پرس$
442 ا1 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a4
 

 

 

اونایی که * گذاشتم بدرد تیمای هم سطح میخوره یا اگه قویترین ! احتمالا پر گل هم میشه

& =یکم با ریسکه

.

.

 

ضد سیستم های 451 با استراتژی سانتر

 

ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا3 دفاع$
442 ا3 دفاع
433 ا1سانتر&
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا1 سانتر*
451 ا3دفاع
433 ا1 پرس
451 ا3 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a1
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس&
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر*
451 ا4 دفاع
433 ا1 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a2
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا4 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
451 a4 دفاع
433 ا4 سانتر*
451 a4 دفاع
433 ا4 پرس
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a3
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1سانتر&
451 ا1 دفاع
442 ا1 دفاع
433 ا1 پرس&
433 ا3 سانتر*
442 a1 دفاع

433 ا3 پرس$
442 ا1 دفاع
433 ا2 پاس کوتاه*
451 a4
 

 

 

اونایی که * گذاشتم بدرد تیمای هم سطح میخوره یا اگه قویترین ! احتمالا پر گل هم میشه

& =یکم با ریسکه

.

 

.

.

.


ادامه مطلب
درباره : myfc , ضد سیستم ,
بازدید : 20515
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 57

ضد سیستم 442

اگه استراتژی حریف پرس باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
442 ا3 دفاع
442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا4 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا3 پرس
 442 ا1 دفاع
442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا4 دفاع
451 ا3 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع 433 ا1 سانتر
 
433 ا2 پرس
 442 ا2 دفاع
442 a4

 

اگه استراتژی حریف  دفاع باشه  : ( بروز رسانی شد ! )


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
 
451 ا1دفاع 433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
 
442 a1
451 ا4 دفاع
451 ا3 دفاع&
451 ا4 دفاع
451 a3 دفاع&
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
 
442 a2
451 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع *
451 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع*
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس 442 a3 
451 ا4 دفاع
 
451 3a دفاع 433 ا4 سانتر
 
433 ا1 پرس
 
442 a4

 

 

اگه استراتژی حریف حمله باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس 442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس 442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس 442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دقاع
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس 442 a4

 

.

 

اگه استراتژی حریف  ضد حمله باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس

442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دقاع
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس

442 a4

 

.

 

اگه استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس

442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دقاع
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس

442 a4

 

.

.

 

اگه استراتژی حریف پاس بلند باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس

442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دقاع
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس

442 a4

 

.

 

اگه استراتژی حریف سانتر باشه :


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a1
451 ا4 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس

442 a2
451 ا3 دفاع
433 ا1 سانتر
442 ا3 دفاع
451 ا1 دفاع
433 ا1سانتر 433 ا1 پرس

442 a3
451 ا1 دفاع
433 ا1 سانتر
451 ا1 دفاع
442 ا3 دقاع
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس

442 a4

 

.

.


ادامه مطلب
درباره : myfc , ضد سیستم ,
بازدید : 31863
امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 135

ضد سیستم 343

 

اگه استراتژی حریف دفاع باشه:

 


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف آفتابی
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی
 
سیستم حریف
451 ا4 دفاع
 
451 ا3دفاع*
451 ا4 دفاع*
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
 442 a3 دفاع
  343 a1
451 ا4 دفاع
 
451 ا3 دفاع*
451 ا1 دفاع *
433 ا1 سانتر 433 ا1 پرس
 442 ا4 دفاع
  343 a2
451 ا1 دفاع
 
451 ا3 دفاع 433 ا1سانتر 433 ا3 پرس
442 ا1 دفاع
  343 a3
451 ا3 دفاع
 
451 a3 دفاع*
451 a1  دفاع*
433 ا1 سانتر
 
433 ا1 پرس
442 ا1 دفاع
 
  343 a4

 

اگه استراتژی حریف پرس باشه:

 


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف آفتابی
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع*
451 ا3 دفاع*
451 ا4دفاع 433 ا1 سانتر
 442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس
 442 ا1 دفاع
343 a1
451 ا4 دفاع
 
451 ا4 دفاع 433 ا1 سانتر
 442 ا2 دفاع
433 ا1 پرس
  442 ا1 دفاع
343 a2
451 ا1 دفاع
 
451 ا4 دفاع 433 ا1سانتر
 442 ا2 دفاع
433 ا3 پرس
 442 ا1 دفاع
343 a3
451 ا3 دفاع
 
451 3a دفاع 433 ا1 سانتر
 442 ا2 دفاع
 
433 ا1 پرس
 442 ا1 دفاع
 
343 a4

 

اگه استراتژی حریف سانتر باشه :

 


ضد سیستم زمین حریف بارانی

  ضد سیستم زمین حریف ابری
 
ضد سیستم خانه بارانی
 
ضد سیستم خانه آفتابی

سیستم حریف
451 ا4 دفاع
 
451 ا4دفاع*
442 ا3 دفاع*
433 ا1 سانتر
451 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
 442 ا1 دفاع
343 a1
451 ا4 دفاع
 
451 ا4 دفاع*
442 ا1 دفاع*
433 ا1 سانتر
451 ا3 دفاع
433 ا1 پرس
  442 ا1 دفاع
343 a2
451 ا4 دفاع
 
451 ا3 دفاع*
442 ا1 دفاع*
433 ا1سانتر
451 ا3 دفاع
433 ا3 پرس
 442 ا1 دفاع
343 a3
451 ا3 دفاع
 
451 ا3 دفاع*
442 ا1 دفاع *
433 ا4 سانتر
451 ا3 دفاع
 
433 ا1 پرس
 442 ا1 دفاع
 
343 a4

 

 


ادامه مطلب
درباره : myfc , ضد سیستم ,
بازدید : 9506
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 126


قالب وبلاگ